Algemene Informatie

Algemene Informatie & Tarieven 2019 / 2020


Algemeen

1. Muzieklessen worden gegeven aan iedereen vanaf plm. 6 jaar.

2. Alle lessen duren een half uur.

3. Een aspirant cursist kan een proefles nemen om gerichte informatie over de docent(en) en inzicht in het lesmateriaal per methode te verkrijgen. Een proefles kan eenmalig worden gevolgd. De kosten van een proefles bedragen €10, te voldoen bij de docent voorafgaand aan de proefles.

4. Een aspirant cursist verbindt zich – na wederzijdse acceptatie - voor de periode van een half jaar aan de Popschool. Gemiddeld komt dat neer op 20 lessen per halfjaar. Instappen kan gedurende het hele jaar op elk gewenst moment, dus ook als een schoolperiode reeds is begonnen.

Indien een cursist de lessen wenst te beëindigen, dient één kalendermaand vóór het verstrijken van een lesperiode een schriftelijke opzegging te worden overhandigd (ondertekend door een bevoegde) aan de administratie of een email aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Reeds betaalde lesgelden worden na beëindiging van de lesovereenkomst in de betreffende periode niet gerestitueerd.

5. Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen vóór de gestelde opzegtermijn in artikel 4, verbindt de cursist zich voor een periode van één maand aan de Popschool.

6. De lessen worden gegeven van maandag t/m zaterdag.

•  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 – 22.00 uur
•  zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

•  De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald. Er wordt géén les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de regio midden.

Tarieven

7. Er zijn diverse mogelijkheden van een ½ uur les:

1) wekelijks terugkerende lessen bedragen € 60,- / maand voor cursisten tot 21 jaar.

    Voor cursisten van 21 jaar en ouder € 72,60 per maand.

2) tweewekelijks terugkerende lessen bedragen € 33,- / maand voor cursisten tot 21 jaar.

    Voor cursisten van 21 jaar en ouder € 39,95 / maand.

Het lesgeld is gebaseerd op 40 lessen per jaar (of 20 lessen per jaar voor tweewekelijkse lessen) en dient 11x per jaar te worden betaald (= 11 maanden september t/m juli). Alle bedragen zijn incl. BTW indien van toepassing. Alleen cursisten van 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig.Het BTW-tarief is in de bedragen genoemd in artikel 7 meegerekend indien van toepassing.

Betalingen

8. Betalingen vinden plaats middels automatische incasso. Door ondertekening van het daarvoor bestemde deel op het inschrijfformulier wordt de Apeldoornse Popschool hiertoe gemachtigd.

Elke andere vorm van betaling dient vóór- of op de 1e van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden. Indien géén gebruik wordt gemaakt van automatische incasso en andersoortige betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 1 week na het verstrijken van de 1e van de betreffende maand, kan de lesovereenkomst zonder opgave van redenen door de Popschool worden beëindigd.

LET OP: Inschrijven is daarna niet meer mogelijk!

Afwezigheid / Ziekte

9. Indien een cursist verhinderd is, dient uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de les de betreffende docent daarvan per mail of telefoon op de hoogte te worden gesteld. Samen met de docent (met een maximum van 3 x per jaar) kan gezocht worden naar een mogelijkheid om de les in te halen. Verhinderingen van lessen gemeld na 48 uur vóór aanvang kunnen niet worden ingehaald. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les wel ingehaald. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Popschool (zoals op Koningsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag en andere evenementdagen). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald. Lessen worden niet doorberekend indien een van de onderstaande situaties zich voordoet:

• A) Langdurige ziekte (langer dan 3 weken, doktersverklaring vereist);

• B) onvoorziene gebeurtenissen die het verder les nemen onmogelijk maken. De cursist, of een namens hem/haar bevoegde, dient deze omstandighe(i)d(en) schriftelijk (e-mail mag ook) aannemelijk te maken.

10. Alle lessen worden gegeven door ervaren docenten en ondersteund met behulp van moderne audio- visuele middelen. Daarbij inbegrepen is het gebruik van geschikt lesmateriaal en moderne leermiddelen. Doel is het zodoende motiveren van de cursist om een positief gevolg voor het niveau van de cursist te bereiken. De cursist wordt geacht de aanwijzingen van de docent ter verbetering van zijn per haar niveau in voldoende mate op te volgen en daarvoor voldoende inspanning te leveren, zowel in aanwezigheid op de Popschool als daarbuiten. Het lesmateriaal wordt zorgvuldig geselecteerd en voortdurend verbeterd / uitgebreid en afgestemd op het niveau van de cursist.

11. Apeldoornse Popschool kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de cursist noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een cursist. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent zoals beschreven in punt 10. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.

12. Apeldoornse Popschool is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging. Om zulks te voorkomen, zal de cursist tijdens de lessen worden gewezen op de bij de Popschool bekende specifieke aandachtspunten en - indien gewenst - antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.

13. Apeldoornse Popschool behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.

14. Op de incassovolmacht en de lesovereenkomst zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit de volmacht of de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kunnen Partijen gezamenlijk besluiten het geschil te laten beslechten door een geschillencommissie.

15. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier accepteert de cursist indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande spelregels en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Disclaimer: Ondanks het feit dat bij de totstandkoming van de algemene informatie zorgvuldigheid is betracht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend in geval van onvolkomenheden.

Voor meer informatie .. stuur een email naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VAKANTIES 2019 / 2020

     
Herfstvakantie Week 43 20 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie Week 52 t/m 1 22 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie Week 9 24 februari t/m 1 maart 2020
Meivakantie Week 18 t/m 19 27 april t/m 10 mei 2020
Zomervakantie Week 29 t/m 34 19 juli t/m 31 augustus 2020